Hotarari 2019

Hotararea 44 Privind aprobare P.U.Z. Schimbare destinatie teren (S=l 927 mp.) din zona unitati agricole 1n zona parcuri, recreere, sport, perdele de protectie – subzona amenajari sportive si amenajare acces pentru amplasare teren de sport (Sstud.=3810 mp.)

Hotararea 43 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea 42 Privind anularea amenzilor din evidenta fiscalla curenta si separata a unui numar de 5, respectiv 2 persoane decedate

Hotararea 41 aprobarea modului de intocmire si intretinere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Gura Vadului, judeutl Prahova.

Hotararea 40 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotararea 39 Privind asocierea comunei Gura Vadultti, judetul Prahova cu Consiliul Judeiean Prahova in vederea realizarii unui obiectiv de interes public

Hotararea 37 Privind alocarea unei sume din bugetul local pentru cumpararea cadourilor de Craciun  copiilor scolari si prescolari din comuna Gura Vadului

Hotararea 36 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetatean de onoare al comunei Gura Vadului” si ‘ conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al comunei Gura Vadului  domnilor MANDRU Virgil si TANCU Gheorhe

Hotararea 35 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Gura Vadului

Hotararea 34 Privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in comuna Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 33 Privind modificarea si aprobarea Organigramei, si al Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului, judetul Prahova conform OUG nr. 57/2019

Hotararea 32 Privind desemnarea unei persoane pentru functia de membru reprezentant al primarului si desemnarea unei persoane pentru functia de membru reprezentant al Consiliului local, care sa faca parte din Consiliul de Administrate in anul scolar 2019-2020

Hotararea 31 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din C.E.A.C. in anul scolar 2019-2020

Hotararea 30 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 20 1 9

Hotararea 27 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare aplicata persoanelor care vor beneficia de serviciile de salubrizare fara contract

Hotararea 26 Privind transformarea unui post de natura contractuala in functie publica de executie din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 25 Privind stabilirea unei sume pentru vanzarea sobelor de teracota demolate din primarie.

Hotararea 24 Privind introducerea Dispensarului veterinar in domeniul privat al comunei Gura Vadului, trecerea Dispensarului veterinar situat in comuna Gura Vadului din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei si schimbarea destinatiei in Dispensar Uman (Cabinet Medical Multifunctional)

Hotararea 23 privind rectificarea bugrtiului local pe anul 2019

Hotararea 22 Privind aprobarea planului de investitii pe anul 2019 in cadrul sistemului de alimentare cu apa/canalizare al comunei Gura Vadului. realizate de catre SC Hidro Prahova SA finantate din Fond IID

Hotararea 21 PRIVIND MODIFICAREA HCL.2/2019 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANII PRECEDENTI

Hotararea 20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea 19 Privind aprobarea vânzării prin încredinţare directă a drumului de exploatare în suprafaţă de 1207 mp aparţinând domeniului privat al comunei Gura Vadului, judeţul Prahova, către SC Viile Budureasca SRL

Hotararea 18 Privind aprobarea bugetului pe anul 2019

Hotararea 17 Privind acordarea unui ajutor de urgenţa domnului Matei Gheorghe în vederea refacerii locuinţei avariate în urma incendiului produs în data de 13.03.2019

Hotararea 16 Privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism, faza Planul Urbanistic General până la finalizarea P. U.G-ului

Hotararea 15 Privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Gura Vadului prin introducerea suprafeţei de 47.803 mp teren (drumuri de exploatare şi tehnologice amplasate în interiorul exploataţiei viţei de vie, proprietatea SC Viile Budureasca SRL)

Hotararea 14 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Amenajare teren minifotbal cu gazon artificial în comuna Gura Vadului, judeţul Prahova” cu fonduri de la GAL Drumul Vinului

Hotararea 13 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Gura Vadului, judeţul Prahova

Hotararea 12 Privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2019-2020 la nivelul UAT Gura Vadului, judeţul Prahova

Hotararea 11 Privind constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice şi stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice in comuna Gura Vadului, judeţul Prahova

Hotararea 10 Privind asocierea comunei Gura Vadului, judeţul Prahova cu Consiliul Judeţean Prahova In vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”GAZ 2018” Prahova

Hotararea 9 Privind achiziţionarea unui sistem software integrat de management al fluxurilor informaţionale şi control intern managerial

Hotararea 8 privind aprobarea amenajamentulu ipastoral al comunei GURA VADULUI

Hotararea 7 Privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Gura Vadului prin introducerea suprafeţei de 1207 mp teren (drum)

Hotararea 6 privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare, def. Bonciu Adrian, persoană beneficiară de Legea nr. 416/2001

Hotararea 5 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019

Hotararea 4 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2019

Hotararea 3 privind aprobarea numărului posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Hotararea 2 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL DIN ANUL PRECEDENT

Hotararea 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al comunei Gura Vadului pe anul 2018