Hotarari 2022

Hotararea 81 privind participarea comunei Gura Vadului 1n parteneriat cu Judetul Prahova si unitati administrativ teritoriale din cadrul judetelor Prahova, Buzau si Vrancea la implernentarea proiectului „Velo Valahia” din Investitia I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Cornponenta 11 – Turism si cultura

Hotararea 80 privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.} si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie si pentru aprobarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public In comuna Gura Vadului, judetul Prahova „in vederea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, organizat de Administratia Fondului pentru Mediu

Hotararea 79 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului In suprafata de 500 mp situat in comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului nr. 11 C si identificat cadastral in tarlaua T 30, parcel a P 3332/ 10, nr. cadastral 24422.

Hotararea 78 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2023, la nivelul comunei Gura Vadului

Hotararea 77 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 76 privind participarea Comunei Gura Vadului m parteneriat cu Judetul Prahova si unitati administrative din cadrul judetului la implementarea proiectului „VELO Valahia” din Investitia I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura

Hotararea 75 privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Sora Nicolae Marius, reprezentantului comunei Gura Vadului, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru ajustarea tarifelor

Hotararea 74 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 73 Privind alocarea unei sume din bugetul local pentru cumpararea cadourilor de Craciun copiilor scolari  si prescolari din comuna Gura Vadului

Hotararea 72 privind acordarea unui mandat special domnului primar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova”, pentru a vota aderarea comunei Magurele, judetul Prahova ca membru al Asocia!iei

Hotararea 71 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare lntre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT comuna Gura Vadului,judetul Prahova in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Hotararea 70 privind aprobarea Statutului Comunei Gura Vadului, judetul Prahova si a anexelor or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Hotararea 69 privind aprobarea semnarii contractului/contractelor de credit si garantii referitoare la imprumuturile in valoare totala de 2.000.000. lei necesar pentru realizarea unor investitii de interes local

Hotararea 68 Privind actualizarea componentei echipe mobile pentru interventia de urgenta In cazurile de violenta domestica in comuna Gura Vadului

Hotararea 67 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 66 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere sistem de canalizare apa uzata menajera si retea de distributie a apei in comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 65 Privind implementarea proiectului: ,,Extindere sistem de canalizare apa uzata menajera si retea de distributie a apei in comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 64 privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului local al comunei Gura Vadului, a drumului judetean DJlOOH si DJ102R, proprietate publica a judetului Prahova, in vederea realizarii obiectivului ,,Extindere sistem de caoalizare apa uzata menajera si retea de distributie a apei in comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 63 privind mandatarea reprezentantului comunei Gura Vadului In J\dunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Tinutul Vinului” pentru modificarea si completarea statutului asociatiei

Hotararea 62 Privind implementarea proiectului „Dotarca Scrviciului de Gospodarirc Comunala al Comunei Gura Vadului, judetul Prahova” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici Consiliul

Hotararea 61 privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Gura Vadului a obiectivului ,,Amenajare teren minifotbal cu gazon artificial in comuna Gura Vadului, judetul Prahova”.

Hotararea 60 Privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice in cadrul obiectivului „Scoala Gimnaziala, comuna Gura Vadului, judetul Prahova” si depunerea spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR/2022/ClO//Il/13 si a cheltuielilor legate de acest proiect

Hotararea 59 Privind aprobarea proiectului „Mobilitate urbana verde – ITS in cadru comunei Gura Vadului”

Hotararea 58 privind acordarea unui mandat special domnului primar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Parteneriatul pentru Managementul Ap

Hotararea 57 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare, modernizare, extindere sediu Primarie comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 56 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de canalizare apa uzata menajera in sat Persunari, comuna Gura Vadului judetul Prahova”

Hotararea 55 Privind aprobarea proiectului „PNRRC10_ f.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan; in cadrul UAT Gura Vadului, jud. Prahova ” si depunerea spre finantare …

Hotararea 54 privind: Aprobarea depunerii proiectului ,,RENOV ARE INTEGRA TA A OBIECTIVULUI CAMINUL CULTURAL GURA VADULUI” in cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2, Operatiunea Bl. Renovare integrata

Hotararea 53 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.146.947,00 lei din fondurile nerambursabile pentru proiectul integrat,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA IN SAT PERSUNARI, COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA” – prin PNDR

Hotararea 52 aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,, Modenizare infrastructura rutiera de interes local, comuna Gura Vadului, judetul Prahova”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezenrand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotararea 51 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 73, 0+3,6 km in comuna Gura Vadului”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotararea 50 privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului local al comunei Gura Vadului, a drumului judetean DJlOOH, proprietate publica a judetului Prahova, in vederea realizarii obiectivului „PNRRC10_I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan; in cadrul UAT Gura Vadului, jud. Prahova”

Hotararea 49 privind acordarea unui mandat special domnului primar in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, In vederea prirnirii, in calitate de membru, a Orasului Boldesti Scaeni…

Hotararea 48 Privind aprobarea modificarii organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului

Hotararea 47 privind atestarea la domeniul privat al comunei Gura Vadului a unui teren intravilan in suprafafa de 500 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei, in satul Gura Vadului Consiliul

Hotararea 46 privind atestarea la domeniul privat al comunei Gura Vadului a unui teren extravilan in suprafata de 4996 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei, in satul Tohani.

Hotararea 45 privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000,00 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

Hotararea 44 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local si un membru supleant care vor face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la scoala Gimnaziala, comuna Gura Vadului

Hotararea 43 Privind desemnarea persoanei care sa faca parte din C.E.A.C. In anul scolar 2022/2023 pentru functia de membru reprezentant al Consiliului local

Hotararea 42 Privind desemnarea unei persoane care sa faca parte din Consiliul de Administratie In anul scolar 2022/2023 pentru functia de membru reprezentant al primarului, precum si desemnarea unor persoane care sa faca parte din Consiliul de Administratie In anul scolar 2022/2023 pentru functia de membri reprezentanti ai Consiliului local

Hotararea 41 privind mandatarea d.lui Sora Nicolae Marius-reprezentantul UAT Gura Vadului, jud. Prahova, In Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercornunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” pentru a vota primirea comunei sotrile, judeuil Prahova, ca membru al Asociatiei

Hotararea 40 privind asocierea intre comuna Gura Vadului si judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului ,,Crestere capacitate depozitare apa potabila in comuna Gura Vadului, satul Tohani, judetul Prahova”

Hotararea 39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 38 privind aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si pentru aprobarea devizului general al investitiei ,,Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public In Comuna Gura Vadului”

Hotararea 37 Privind asocierea comunei Gura Vadului cu judetul Prahova In vederea realizarii obiectivului de interes public reprezentat de „Extindere retea de canalizare apa uzata menajera, In sat Persunari, comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 36 privind completarea si actualizarea coeficientului de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vadului

Hotararea 35 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 34 privind aprobarea Procedurii interne privind achizitia de servicii de creditare

Hotararea 33 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000,00 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

Hotararea 32 privind anularea art. 1 din HCL nr. 26/2019 privind transformarea unui post de natura contractuala in functie publica de executie din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Vadului, judetuI Prahova

Hotararea 31 Privind modificarea organigramei si al statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului

Hotararea 30 privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Dseurilor – Prahova „

Hotararea 29 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.146.947,00 lei din fondurile nerambursabile pentru proiectul integrat,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA IN SAT PERSUNARI, COMUNA GURA V ADULUI, JUDETUL PRAHOVA” – prin PNDR

Hotararea 28 privind acordarea unui mandat special dlui Sora Nicolae Marius reprezentantul UAT Gura VaduJui In A.G.A pentru a vota aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, strategia de tarifare si cofinantarea obiectivului de investitii prevazute In cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, In perioada 2014-2020”

Hotararea 27 privind mandatarea d.lui Sora Nicolae Marius-reprezentantul Consiliului local al comunei Gura Vadului, jud. Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. 32, alin. (1) din Statutul Asociafiei, modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociapei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova”, prin incheierea de acte aditionale

Hotararea 26 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul UAT Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 25 Privind modificarea denumirii obiectivului de investitie „Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Gura Vadului,judetul Prahova” cuprins in HCL nr. 40/12.10.2021, in ,,Extindere sistem de canalizare apa uzata menajera si retea de distributie a apei in comuna Gura Vadului, judeful Prahova”.

Hotararea 24 Privind instituirea taxei speciale pentru lntocmirea documentelor de vanzare a terenurilor agricole din extravilan In baza prevederilor Legii nr. 17/2014 modificata.

Hotararea 23 privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii ,,infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in Judetul Prahova – Comuoele Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele, Vadu Sapat, Gura Vadului”

Hotararea 22 Privind participarea comunei Gura Vadului la Programul finantat de Ministeru1 Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta CS – Valul renovarii si Componenta C10 -Fondul Local

Hotararea 21 Privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Cretu Emilian in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 12.03.2022

Hotararea 20 privind aprobarea investitiei ,,Amplasare stapi de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Gura Vadului, judetul Prahova” si participarea Comunei Gura Vadului, in calitate de solicitant de finantare, la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitiiti

Hotararea 19 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre UAT Gura Vadului cu Judetul Prahova si Unitatile Administrativ Teritoriale Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele, Vadu Sapat, in vederea includerii in Programul National de lnvestitii „Anghel Saligny”

Hotararea 18 Privind asocierea comunei Gura Vadului, cu judetul Prahova si cu localitatile Urlati, Boldesti Scaieni, Mizil, Bucov, Valea Calugareasca, Ceptura, Lapos, Sangeru, Starchiojd, Batrani, Carbunesti, Tataru, Jugureni, Calugareni, Vadu-Sapat, Predeal-Sarari, Drajna, Fantanele, Plopu si constituirea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara „Tinutul Vinului”

Hotararea 17 Privind actualizarea taxei pentru inchirierea utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul UAT Gura Vadului

Hotararea 16 Privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, judetul Prahova si aprobarea organigramei si al statului de functii

Hotararea 15 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gura Vadului, judetul Prabova

Hotararea 14 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local si un membru supleant care vor face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la scoala Gimnaziala, comuna Gura Vadului

Hotararea 13 PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 2/2022 PRIVIND UTILIZAREA IN ANUL 2022 A EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA FINELE ANULUI 2021

Hotararea 12 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea 11 Privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Burlan Flo1is-Madalin In vederea refacerii locuintei avariate m urma incendiului produs in data de 19.02.2022

Hotararea 10 privind aprobarea corectarii cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC 73, 0+3,6 km in comuna Gura Vadului”

Hotararea 9  privind aprobarea bugerului local pe anul 2022

Hotararea 8 priviod acordarea mandatatului special cu drept de vot in AGA d.lui Sora Nicolae Mariusprimar, pentru a vota modificarea statutului ADI „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”

Hotararea 7 Privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ”Lucrari de modernizare infrastructura rutiera pe str. Calugareni si str. Tohani din satul Gura Vadului, str. Migdalului si str. Strehan din satul Tohani, comuna Gura Vadului”

Hotararea 6  privind scoaterea din evidentele Primariei a obiectivelor, respectiv din contul 231 „lmobilizarilor corporale in curs de executie”( studii de fezabilitate, docurnentatii expirate) care nu s-au finalizat

Hotararea 5 Privind transformarea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior, in inspector, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul finaciar contabilitate, si modificarea organigramei si al statului de functii al UAT Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 4 privind mandatarea d.lui Sora Nicolae Marius, reprezentantul Consiliului local al comunei Gura Vadului, jud. Prahova in Adunarea Gener ala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Perteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de opera rea SC Hidro Pra hova SA

Hotararea 3 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022

Hotararea 2 PRIVIND APROBAREA UTILIZARI IN ANUL 2022 A EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA FINELE ANULUI 2021

Hotararea 1 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent