Hotarari 2021

Hotararea 61 Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 60 Privind aprobarea Elaborarii si a participarii UAT Gura Vadului la Programul de lmbunatatirea Eficientei Energetice conform Legii nr.121/2014,modificata

Hotararea 59 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 58 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022 CU RATA INFLATIEI DE 2.6%

Hotararea 57 Privind aprobarea participarii la Programul de imbunatatirea eficientei energetice in cadrul obiectivului” Scoala Gimnaziala cu els.I – VIII ,Comuna Gura Vadului,judetul Prahova

Hotararea 56 Privind aprobarea participarii la Programul de imbunatatirea eficientei energetice in cadrul obiectivului” Gradinita cu program normal,,Comuna Gura Vadului,judetul Prahova

Hotararea 55 Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi.

Hotararea 54 Privind aprobarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire a locuintei si a suplimentului de energie

Hotararea 53  Privind aprobarea TEMEI DE PROIECT si a NOTEI CONCEPTUALE a obiectivului de investitie „Modernizare drumuri de interes local – DRUMUL VINULUI -pe fonduri PNDR SUBMASURA 4.3.

Hotararea 52 privind aprobare PUZ – Extindere intravilan (S=20294 MP.)PENTRU ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE/DEPOZITE,UNITATI AGRICOLE SI INSTITUTII SI SERVICII SI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sst = 25010 mp.)comuna Gura Vadului,sat Gura Vadului,NC 21593(tarla 81,parcela V3452/1),NC 20647(tarla 81,parcela V3455/l,De 3288,De3460,CTD 3233,CTD 20647(tarla 81,parcela V 3451,DC73 B,DJ 102 R.

Hotararea 51 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local, Comuna Gura Vadului, judetul Prahova”

Hotararea 50 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investitii „Moderniza.re DC 73, 0+3,6 km in comuna Gura Vadului”

Hotararea 49 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern

Hotararea 48 privind acordarea unui mandat special Domnului Sora Nicolae Marius reprezentantul Comunei Gura Vadului in Adunarea Generala a Asociariei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Hotararea 47 Privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local nr. 8/20I 7 privind aprobare PUZ – extindere intravilan ( S=2833 mp)ridicare restrictie de construire si schimbare de destinatie teren intravilan(S= 28000 mp.) din zona unitati agricole in zona mixta unitati industriale si depozitare si unitati agricole(Sstudiat = 32003 mp.) in comuna Gura Vadului,nr.cadastral 20395,469,T.55,72,P.Cc 2863,A3752/80,DJ 205,Dcl 2613.

Hotararea 46 privind recrificarea bugerului local pe anul 2021

Hotararea 45 privind mandatarea d.lui Sora Nicolae Marius-primar, pentru a vota rezilierea Contractului incheiat intre ADI Deseuri Prahova si SC Rosal Grup SA

Hotararea 44 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Consolidare DC 73, punctul Avram Laurentiu” din satul Persunari, comuna Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 43 privind aprobarea realizirii obiectivului de investitie „Modernizare DC 73, 0+3,6 km in comuna Gura Vadului” prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”

Hotararea 42  privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie „Modenizare drumuri de interes local – Drumul Vinului”

Hotararea 41 privind aprobarea realizirii obiectivului de investitie „Modenizare infrastructura rutiera de interes local, comuna Gura Vadului, judetul…

Hotararea 40 privind aprobarea realizirii obiectivului de investitie „Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Gura Vadului, judetul Prahova…

Hotararea 39  Liber

Hotararea 38 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate

Hotararea 37 privind modificarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului Local Gura Vadului nr.122021

Hotararea 36 privind desemnarea unei persoane care sa faca parte din Consiliul de Administratie…

Hotararea 35 privind desemnarea persoanei care sa faca parte din C.E.A.C. in anul scolar…

Hotararea 34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021…

Hotararea 33 Privind asocierea comunei Gura Vadului, judetul Prahova cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public Studiu de Fezabilitate ” Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Lapos,Jugureni ,Calugareni,Fantanele,Vadu Sapat,Gura Vadului.

Hotararea 32 Privind aprobarea participarii comunei Gura Vadului la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto-national-progrmul rabla 2020-2024 in vederea achizitionarii unui autoturism prin acest programme catre comuna Gura Vadului.

Hotararea 31 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Gura Vadului, judetul Prahova 2021 -2027,

Hotararea 30 pentru aprobarea participarii unitati administrativ teritoriale comuna Gura Vadului in calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociapei de Dezvoltare Intercomunitara ”Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”

Hotararea 29 privind aprobarea co-finantarii de 10% a cheltuielilor eligibile si neeligibile finantate prin Program proportional cu valoarea estimat a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse in Anexa 11 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finantare BEI precum si de aprobare a Acordului cadru de parteneriat intre judetul Prahova si comuna Gura Vadului

Hotararea 28 privind aprobarea Studiuilui de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „Infiintare retea inteligenta. de distributie gaze naturale in Judetul Prahova – Comunele Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele, Vadu Sapat, Gura Vadului”

Hotararea 27 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 26 privind aprobarea participarii comunei GURA VADULUI la programul ..South Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment Programme”

Hotararea 25 PRIVIND APROBAREA UTILIZARI EXCEDENTULUI BUGETAR

Hotararea 24 privind acordarea unui mandat special doamnei/domnului SORA NICOLAE MARIUS,reprezentantul localitatii Gura Vadului jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”

Hotararea 23 privind aprobarea incetarii activitatii, dizolvarea si lichidarea Asociatiei si acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Gura Vadului , in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Gaz 2018”

Hotararea 22 Privind aprobarea Regulamentul pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Gura Vadului,Judetul Prahova

Hotararea 21 Privind modificarea si aprobarea Organigramei si al Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului, judetul Prahova conform OUG nr. 57/2019

Hotararea 20 privind aprobarea clasificarii unor drumuri de exploatare apartinand domeniului privat al comunei Gura Vadului judetul Prahova ,in categoria functional de drumuri de interes local

Hotararea 19 Privind aprobare PUZ-extindere intravilan (S=l 1284 mp) zona mixta unitali industriale/depozite si institutii si servicii, schimbare partiala destinatie teren intravilan din zona locuinte si functiuni complementare pentru zona cai de comunicatie rutiera si amenajare drum acces (Sstudiata = 13 949 mp) – com. Gura Vadului, sat Tohani, nr. cadastral 21342, tarla 5, parcela CC 267, nr. cadastral 20281, tarla 4, parcelele Vn 250, V 259/2, V 254, V 247, P 254/2, 254/1, nr. cadastral 21341, tarla 5, parcelele V 265, A 266, nr. cadastral 21670, tarla 4, parcela V 259, DJ100H (nr.cadastral 21933), De 260, De 255.

Hotararea 18 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 la nivelul UAT Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 17 Privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Gura Vadului prin introducerea suprafefei de 545 mp teren intravilan

Hotararea 16 Privind aprobarea modelului cadru de ACORD pentru lucrari de bransament/executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona

Hotararea 15 privind modificarea/actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract cu prestatorul local, din comuna Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 14 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanfie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, in vederea obtinerii avansului pentru proiectul integrat „ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA IN SAT PERSUNARI, COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA” – prin PNDR

Hotararea 13 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 12 privind aprobarea unui acord pentru realizarea obiectivului de investitii „ Varianta ocolitoare Mizil”

Hotararea 11 privind modificarea componentei comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economica-sociaia,buget finante ,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert din HCL nr. 14/2020

Hotararea 10 Privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local nr. 37/2011 privind aprobare PUZ pentru obiectivul ”Extindere intravilan in suprafata de 15.906 mp si parcelare teren pentru amplasare locuinte” in judetul Prahova, comuna Gura Vadului, sat Tohani, nr. cadastral 788/2010, 789/2010, T. 43, P.’2083, 2087, Np 2084, De 2088, De 2082,

Hotararea 9 Privind aprobarea incheierii unui protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administratia Nationala ’’Apele Romane”, cu Apele Romane – Administratia Bazinala Buzau – Ialomita, pentru realizarea obiectivului de investitii ’’Refacerea si Consolidarea sectorului de drum comunafafectat de alunecarile de teren pe DC 73,”punctul pe vale”in satul Persunari,comuna Gura Vadului”, precum si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’’Refacerea si Consolidarea sectorului de drum comunal,afectat de alunecarile de teren pe DC 73,”punctul pe vale”in satul Persunari,comuna Gura Vadului”,

Hotararea 8 Privind aprobarea P.U.Z. pentru – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN ( S = 1000 mp) PENTRU ZONA MIXTA UNIT ATI INDUSTRIALE/DEPOZITE SI INSTITUTE SI SERVICE SI AMENAJARE DRUM ACCES( Sstud = 5212 m.p.) in com.Gura Vadului ,sat Tohani,nr.cadastral 20279,tarlaua 4,parcelele V287,V282,V 283,V286,V287/1,V285,DJ 100H(NC21933),De280,De 281.

Hotararea 7 Privind aprobarea PUZ – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN ( S= 5000 mp) DIN „ ZONA UNITATI AGRICOLE” IN „ ZONA INSTITUTII SI SERVICII ” ( Sstud =8266 ) in com Gura VADULUI ,SAT TOHANI ,nr. cadastral 21949 ,tarla 43,parcelele Cc 2137 ,Cc2139 , Cc 2135 , De 1724 ,DJ 100H (NC 21933).

Hotararea 6 Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consider local al d-lui Nica Emilian , prin deces si vacantarea locului de consider local Consiliul Local Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 5 privind incheierea unui parteneriat intre Comuna Gura Vadului si urmatoarele Unitati Administrativ Teritoriale: Judetul Prahova si Comunele: Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele si Vadu Sapat in vederea realizarii obiectivului ’Infiintare retea inteligenta de distribute gaze naturale in judetul Prahova- comunele Lapos, Jugureni, Calugareni, Fantanele, Vadu Sapat si Gura Vadului”

Hotararea 4 Privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului local nr. 35/2016 privind aprobare PUZ prin introducerea in intravilan pentru zona mixta – unitati agro-zootehnice, institutii si servicii, agrement si sport, a suprafetei de 19.618 mp. din extravilanul comunei Gura Vadului, T.10, P.318/3 proprietatea doamnei Cealacu Alina Florentina, in vederea construirii obiectivului ”Construire complex de agrement – Ferma Dacilor – restaurant, spatii de cazare, pavilioane, sauna, anexe gospodaresti”.

Hotararea 3 Privind aprobarea Planului de acfiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021

Hotararea 2 Privind inregistrarea primariei comunei Gura Vadului in Sistemul National Electronic de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul baricar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

Hotararea 1 Privind folosirea excedentului anual al bugetului local existent la 31.12.2020